7405 Sayılı Kanun ve Kulüplerimizin Yol Haritası

FEDERASYONUMUZA BAĞLI KULÜPLERİN DİKKATİNE

Bilindiği gibi 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26.04.2022 tarih ve
31821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş; Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte
anılan Kanun geçici madde 1 (2)’e göre, kulüp statülerini devam ettiren tüm kulüpler üç ay içinde
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine devredilmiştir. Devri yapılan bu kulüplere kuruldukları yıllar dikkate
alınarak sırayla İl Müdürlüklerince tescil numaraları verilmiştir. Kulüpler tescil numaralarını il
müdürlüklerinden öğrenebilirler.


7405 sayılı Kanun geçici madde 1 (5)’e göre, spor kulüpleri Kanunun yürürlüğe girdiği
26.04.2022 tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını 7405 sayılı Kanun
hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya
kadar ek süre verilecektir. Bu süre sonunda da idari ve mali yapıları 7405 sayılı Kanuna uygun hale
getirilmeyen kulüplerin Bakanlıktaki kulüp tescilleri iptal edilecektir.
Kulüpler defter ve kayıtlarını 7 Eylül 2022 tarih ve 31946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre tutacaklardır.


7405 sayılı Kanun geçici madde 1 (3)’e göre, gençlik ve spor kulübü olarak kurulmuş olan
kulüpler de faaliyet göstermek istedikleri alana göre, 7405 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 26.04.2022
tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde spor kulübü veya gençlik derneği olarak tercihlerini belirten
Genel Kurul kararını kulübün resmi dilekçesi ekinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne vereceklerdir.
Ayrıca kulüplerle Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri arasındaki iletişimin sağlıklı ve hızlı
sağlanabilmesi için PTT Müdürlüklerinden KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adreslerinin ivedi olarak temin
edilerek tescilli bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bildireceklerdir.
8 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazetede Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil
Yönetmeliği yayınlanmış olup, Federasyonlar “Spor Dalı Tescil Talimatı” hazırlayacaklardır. Spor
Federasyonları tarafından “Spor Dalı Tescil Talimatı” yayımlanana kadar spor dalı tescil işlemleri
ücretsiz olarak İl müdürlüklerince yapılacaktır.


Mevcut spor kulüpleri olağan veya olağanüstü Genel Kurul yapacaklardır. Genel Kurul ilanları
Genel Kurul Sonuç Bildirimi Formunda (Ek 1) belirtildiği şekilde yapılabilecektir. Kulüpler, yapılacak
Genel Kurul toplantısında Ek 2’de yer alan Kulüp Tüzüğü Örneğine uygun olarak tüzük değişikliği
yapacaklardır. Tüzük değişikliği yapılacak Genel Kurul gündeminde mevcut gündem maddelerine ek
olarak “7405 yasaya uygun olarak hazırlanan Kulüp Tüzüğünün görüşülerek oylanması” maddesine de
yer verilecektir. Yeni Kulüp Tüzüğünün kabulü için nitelikli çoğunluk aranmaktadır (ilk toplantıda üye
sayısının en az 2/3’ü, ikinci toplantıda, toplantıya katılan üyelerin 2/3’ü).
Genel Kurul sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine Bir dilekçe (Ek 3) ekinde aşağıdaki
evraklar teslim Edilecektir.

 1. Yönetim Kurulu üyelerince imzalanmış Kulüp Tüzüğü (2 adet)
 2. Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 3. Organlara seçilen asil ve yedek tüm kişiler için Adli Sicil Kaydı (E-Devletten sağlanacak)
 4. Organlara seçilen asil ve yedek tüm kişiler için son beş yıla ait Spor Ceza Bilgi Formu (Spor
  Bilgi Sisteminden sağlanacak)
 5. Organlara seçilen asil ve yedek tüm kişiler tarafından ayrı ayrı imzalanan Spor Kulübü
  Organlarında Göreve Alamayacaklarla İlgili Taahhütname (Ek 4)
 6. YK Karar Örneği (GK öncesi alınan GK gündem maddelerini belirten)
 7. GK Hazirun Listesi
 8. Genel Kurul Duyurusu (ilan hangi şekilde yapılmışsa onu gösterir)
 9. Genel Kurul Divan Tutanağı (tutanakta oylanan tüzük için 7405 yasaya göre tamamen
  değiştirilen kulüp tüzüğü oy çokluğu/oybirliği ile kabul edilmiştir ifadesi yer alacak)
 10. Kulübe ait adres UAVT Kodu (çıktı olarak https://adres.nvi.gov.tr adresinden alınabilir)
  Daha önce kulüplerin DERBİS sisteminden almış oldukları faaliyet belgesi, Gençlik ve Spor İl
  Müdürlüklerinden alınacaktır. Genel Kurul sonrası ayrıca gelir toplama yetkisi verilen YK üyesi için Yetki
  Belgesi (Ek 5) düzenlenerek (mevzuata göre 2 adet) yetkilendirilen kişiye verilecektir.
  Yeni kulüp kurulmak istenmesi halinde ise, örneğe uygun olarak tüzük (Ek 6) hazırlanarak
  faaliyet gösterilecek olan yerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine başvurulacaktır.
  Kulüplere bilgi için duyurulur.
  Türkiye Briç Federasyonu Başkanlığı
  Ekler
 11. Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 12. Kulüp Tüzük Değişiklik Örneği
 13. İl Müdürlüğüne Başvuru Dilekçesi Örneği
 14. Organların Asil ve Yedek Üyeliklerine Seçilenlerce İmzalanacak Tahhütname
 15. Yetki Belgesi Örneği
 16. Yeni Kurulacak Kulüpler İçin Tüzük Örneği

Ekleri indir